Financieel beleidsplan PG THOMAS 2019-2022 

Missie / doelstelling 

Het financiële beleid van de gemeente heeft als doel op duurzame wijze te voorzien in voldoende financiële middelen voor het leven en werken in de gemeente. 

Situatie 

Het bezit van de gemeente bestaat bij het begin van de planperiode uit het kerkgebouw plus consistorie in Oostwoud, de kosterswoning te Hauwert, de begraafplaats te Hauwert, 70 hectare agrarisch vastgoed en € 600.000 financiële activa (exclusief voorziening tbv renovatie van De Ark) 

De belangrijkste inkomsten zijn de inkomsten uit bezit (pacht en beleggingen); de inkomsten uit levend geld zijn bescheiden. De verwachting is dat het belang van de inkomsten uit bezit alleen maar zal toenemen. 

Beleid 

Oogmerk is om het geldgenererende bezit in stand te houden, teneinde de inkomsten daaruit op peil te houden. Dit zal niet helemaal lukken. Het beleid is daarom om in deze planperiode jaarlijks niet meer dan € 25.000 op het bezit in te teren. 

Uitvoering 

Personele lasten 

De personele lasten bestaan uit de lasten voor de predikant en het salaris van de koster. Voor de bezettingsbijdrage plus onkosten van de predikant of de kosten voor vervanging van de predikant (exclusief de preekbeurten op vrije zondagen) is het bedrag beschikbaar dat jaarlijks door het bureau predikantstraktementen van de PKN voor een 50% bezetting bekend wordt gemaakt. 

Voor de koster zal de huidige situatie ( 13 uur per week dienstverband zonder vaste aanstelling voor een AOW genietende koster) gecontinueerd worden. 

Om de werklast voor de koster beheersbaar te houden zijn er twee afspraken gemaakt: 

  • Er zijn drie hulpkosters die tegen een vrijwilligersvergoeding kosterdiensten verrichten (door de week kerkgebouw openen voor gebruik of onderhoud en incidenteel kosteren tijdens kerkdiensten); 
  • Het openen van de kerk of Ark en het verzorgen van koffie en thee voor gemeentelijke vergaderingen of werkgroepen behoort niet tot de normale kosterwerkzaamheden. 

Indien de koster desondanks meer uren heeft moeten maken, maakt hij aanspraak op vergoeding/compensatie conform de regeling overwerk uit de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN. 

Lasten infrastructuur 

Gedurende deze beleidsperiode is er SIM subsidie beschikbaar voor de kerk en de Ark. Beleid is om het instandhoudingsplan geheel uit e voeren en om uitvoering te geven aan de adviezen van de Monumentenwacht die geen uitstel dulden. 

Om middelen beschikbaar te hebben zijn er voor de kerk, Ark en kosterswoning voorzieningen in de balans opgenomen. Jaarlijks vindt er een dotatie plaats ten laste van de verlies- en winstrekening. 

Voor de begraafplaats is er een separate rekening courant. Het is de bedoeling om de exploitatie van de begraafplaats apart op de jaarrekening zichtbaar te maken. 2 

Financieel beheer

Het geldgenererend bezit van de gemeente zal in zijn totaliteit een defensieve belegging vormen. Het grootste deel van het bezit is belegd in agrarisch vastgoed en dit vormt op zich al een (zeer) defensieve belegging. Dit geeft ruimte om met een beperkt deel van de financiële activa, n.l. het deel dat afgezonderd kan worden van de materiele exploitatie) binnen een neutraal risicoprofiel in waardepapieren te beleggen. Omdat de beleggingsexpertise binnen de gemeente ontbreekt, zal het beheer van de beleggingen aan een professionele beheerder worden overgelaten. Dit beheer zal in een beleggingsstatuut nader vastgelegd worden. 

Het CvK heeft de financiële administratie toevertrouwd aan een administrateur. Deze administratie houdt het volgende in: 

  • • Het verzorgen van de boekhouding 
  • • Het innen van de pacht 
  • • Het voeren van de leden en bijdrageadministratie 
  • • Het voeren van de administratie van de begraafplaats 
  • • Het uitvoeren van routine (periodieke) betalingen tot € 7000 per overschrijving 
  • • Het uitvoeren van overige betalingen na goedkeuring van de penningmeester. 

De penningmeester is gemandateerd tot het doen van niet-routinebetalingen tot € 2000. Boven dit bedrag is instemming van het CvK benodigd. 

Begraafplaats 

De gemeente is houder van de begraafplaats op het adres Hauwert 95, achter het kerkgebouw. De voor het beheer beschikbare geldmiddelen staan op specifiek voor de begraafplaats bestemde bankrekeningen. 

De bedoeling is de begraafplaats financieel zelfvoorzienend te laten zijn, dat wil zeggen dat de kosten voor beheer en onderhoud gedekt moeten worden uit de inkomsten uit grafrechten en afgekocht onderhoud. 

Thans toont de begraafplaats enige achterstalligheid door een groot aantal oude, vervallen grafmonumenten op graven waar geen recht meer op rust. In deze planperiode zal geïnvesteerd worden in het opruimen hiervan. 

Voor het onderhoud van het algemene deel van de begraafplaats en de graven, waarvan het onderhoud is afgekocht zal een hoveniersbedrijf worden ingeschakeld. 

Verwachtbaar is dat in de toekomst het beheer van de begraafplaats bestuurlijk een te zware last wordt voor de gemeente. Het heeft de voorkeur om de begraafplaats dan over te doen aan een instantie, al dan niet specifiek daarvoor opgericht in Hauwert of omgeving. Om de overdracht voor een nieuwe houder aanvaardbaar te maken zal de aangegeven achterstalligheid moeten zijn weggewerkt en moeten terrein en begroeiing in goede staat verkeren. De tegoeden op de bankrekeningen van de begraafplaats zijn bij overdracht als bruidsschat beschikbaar. 3 

Omgaan met meevallers 

Extra inkomsten worden pas als meevaller aangemerkt als hierdoor het exploitatieresultaat gunstiger is dan in de meerjarenbegroting is geraamd. Meevallers mogen zonodig in het jaar daarop aangewend worden voor een incidentele verruiming van de exploitatie. In geen geval mogen incidentele meevallers gebruikt worden om structureel hogere verplichtingen aan te gaan (m.n. personeel aan te stellen buiten de hiervoor aangegeven grenzen) 

Erfstellingen en legaten zullen in beginsel toegevoegd worden aan het geldgenererend vermogen (het dode geld); de wil van de erflater zal hierbij immer geëerbiedigd worden. 

Oostwoud, 

Het college van kerkrentmeesters, 

Voorzitter, secretaris,

De kerkenraad, Praeses, Scriba

Inflatie
Omvang predikantsplaats
20192020202120222023202420252026
baten
pacht61.39662.01062.63063.25663.88964.52765.17365.824
verhuur woonhuis7.2847.3577.4317.5057.5807.6567.7327.810
verhuur gebouw1.0411.0511.0621.0721.0831.0941.1051.116
opbrengst MD de Vries fonds5.2035.2555.3085.3615.4145.4685.5235.578
bijdragen levend geld16.60316.27115.94515.62615.31415.00714.70714.413
opbrengst beleggingen12.60012.72612.85313.98213.11213.24313.37513.509
subsidies en bijdragen12.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.000
baten totaal116.126116.669117.228117.802118.391118.996119.615120.250
lasten
lasten kerkgebouw
excl. onderhoud
7.8057.8837.9618.0418.1218.2038.2858.368
lasten overige eigendommen
en inventarissen
15.60915.76515.92316.08216.24316.40516.56916.735
huur predikantswoning netto4.6834.7304.7774.8254.8734.9224.9715.021
afschrijvingen00000000
pastoraal44.35044.79445.24145.69446.15146.61247.07847.549
lasten kerkdiensten,
catechese, etc.
6.0006.0606.1216.1826.2446.3066.3696.433
verplichtingen, bijdragen
andere organen
3.9543.9944.0344.0744.1154.1564.1984.240
salarissen18.18018.36218.54518.73118.91819.10719.29819.491
kosten beheer, administratie
en archief
22.98323.12223.35323.58723.82324.06124.30224.545
rentelasten/bankkosten624631637643650656663669
toevoegingen aan onder-
houdsvoorziening kerk, orgel,
woning
18.73118.91819.10719.29819.49119.68619.88320.082
saldo begraafplaats-3.122-3.153-3.185-3.216-3.249-3.281-3.314-3.347
overige lasten en baten
lasten totaal139.707141.104142.515143.941145.380146.834148.302149.785
saldo/mutatie bezit-23.581-24.435-25.288-26.139-26.989-27.838-28.687-29.535
bezit onroerend goed (balans)93.00093.00093.00093.00093.00093.00093.00093.000
liquiditeiten251.600228.019203.584178.296152.157125.16897.33068.643