A. Algemene gegevens PG THOMAS

Naam ANBI: Protestantse Gemeente THOMAS
RSIN/Fiscaal nummer: 803910733
KvK nummer 76454738
Website adres: www.pg-thomas.nl
E-mail: info@pg-thomas.nl
Adres: Oosteinde 44
Postcode: 1678 HT
Plaats: Oostwoud
 
 

A. Algemeen

De Protestantse gemeente THOMAS is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De PG THOMAS is een open en gastvrije gemeente, waar alle mensen worden gezien als welkome en gelijkwaardige gasten. In onze kerkelijke gemeente is iedereen welkom aan tafel met zijn of haar ervaringen, vragen en spiritualiteit. De gemeente is ontstaan door samenvoeging van de kerkelijke gemeentes Twisk, Hauwert, Oostwoud en Midwoud.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente THOMAS.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden.Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

c. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder de artikelen I t/m IV van de Kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

d. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ vinden, zoeken op Beleidsplan 2021-2025 “De toekomst tegemoet”.

Op de website www.pg-thomas.nl vindt u het  beleidsplan 2019-2022  van onze gemeente.

e. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

f. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De activiteiten van de PG THOMAS kunt u op deze website vinden. Klik hier voor de komende activiteiten. 

g. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

h. Verkorte staat met baten en lasten met toelichting en samenvatting jaarrekening / begroting 2020

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

(verkorte) staat Baten en Lasten kerkgelijke gemeente


ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting Jaarrekening 2020

Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting 2021 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is op de website gepubliceerd. Gemeenteleden die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of de penningmeester (penningmeester@pg-thomas.nl). Op 26 november 2021 zal de kerkenraad de begroting behandelen en vaststellen. Gemeenteleden, die daarvoor hun zienswijze op deze begroting kenbaar willen maken, kunnen deze zienswijze voor 25 november 2021 indienen bij de scriba van de kerkenraad.

Een aantal zaken verdienen even een korte toelichting omdat de bedragen fors afwijken van
de begroting 2020. Hiervoor pakt men het verkort overzicht erbij.
De belangrijkste verschillen t.o.v. het jaarverslag 2019 is dat de effectenportefeuille gewaardeerd moet worden tegen actuele koersen (beurskoers per 31-12-2020) en dat de kosterswoning gewaardeerd moet worden tegen de actuele waarde hetgeen overeenkomt met de WOZ-waarde.

Opbrengsten
Opbrengst onroerende zaken:
– In 2019 hadden wij extra pacht inkomsten door onderverhuur van gepacht land voor de
bollenteelt. Helaas was dit in 2020 niet het geval.
– Door de Covid19 pandemie is de kerk grotendeels gesloten geweest en zijn alle verhuur
activiteiten stil komen te liggen.

Opbrengst uit rente, dividenden en beleggingen:
– Onze beheerd beleggen portefeuille heeft in 2020 aan uitbetaalde rente en dividend een
bedrag opgeleverd van € 2.520. De rente-inkomsten die we over de spaarrekening bij de
banken verkregen was minimaal, € 4.

Opbrengsten uit stichtingen kassen en fondsen:
– Inkomsten van uitvaarten die hebben plaatsgevonden in 2020.

Opbrengsten levend geld:
– geen bijzonderheden.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen:
– Het bedrag ad € 12.201 is opgebouwd uit:
* Opbrengsten MD-de Vriesfonds ad 5.701. Dit bedrag bestaat uit het bedrag wat er nog te
vorderen was over 2019 hetgeen in 2020 aan ons is overgemaakt. In de jaarrekening van
2019 was er rekening gehouden met een bedrag van € 4.000 maar in werkelijkheid is het een
bedrag van € 5.701 geweest. Dus een bedrag van € 1.701 komt nog ten goede aan het resul-\
taat van 2020. Voor 2020 heb ik een nog te ontvangen bedrag van € 4.000 in de verlies en
winstrekening opgenomen (uiteindelijke opbrengst uit het MD-de Vriesfonds over 2020 is
nog niet bekend).
* Subsidie/bijdrage van de Classis ad € 1.500 voor de geluidsapparatuur
* Donatie van de Diaconie € 5.000

Uitgaven
Uitgaven en kosten, kosten kerkelijke gebouwen:
– Het bedrag van € 47.455 bestaat uit alle kosten die gemaakt zijn voor onderhoud maar ook
gemeentelijke lasten, energie, verzekering, jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening
kerk en toren ad € 10.000 en jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening kosterswoning
ad € 1.000. In dit bedrag zitten ook de kosten die in 2020 betaald zijn voor afronding van de
verbouwing van de Ark.

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen:
– Bedrag bestaat uit de waterschapsbelasting en ruilverkavelingsrente landerijen welke deels
worden doorberekend aan de pachters.

Afschrijvingen:
Specificatie van dit bedrag is te vinden op blz. 29 (laatste blz.) van het uitgebreide rapport

Pastoraat:
– In de begroting van 2020 was er rekening gehouden met een parttime predikant die
op 01-01-2020 in dienst zou treden. Dit predikant is echter medio maart 2020 in dienst
getreden. De verdere kosten pastoraat bestaan uit de salariskosten kerkelijk werker, Mw. I.
Versnel, in dienst tot 14-04-2020; kosten gastpredikanten e.d.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke lasten:
– In 2020 zijn er naast de vaste bijdragen/contributies weinig extra kosten geweest.

Verplichtingen/bijdragen andere organen:
Afdracht quotum ad € 3.418; afdracht solidariteitskas € 425 (de opbrengsten van de gehouden actie t.b.v. de solidariteitskas bedroeg € 735).

Salarissen en vergoedingen:
Salaris van de koster, ongevallen en ziektewetverzekering alsmede de uitbetalingen aan de
Organist, cantor, fluitiste, vrijwilliger ThomasNieuws en overige vrijwilligers (hulpkosters, notulist kerkenraad en college).

Kosten beheer administratie en archief:
– Bedrag wordt op blz. 27 van het rapport gespecificeerd. Onder de kosten van de financiële administratie vallen de declaraties van de administrateur. Onder publiciteit staan de kosten voor het bijhouden van de website. Onder de overige kosten staan verantwoord de kosten voor de feestelijke opening van de Ark alsmede de extra benodigdheden i.v.m. Covid-19 pandemie zoals handgel etc.

Rentelasten/bankkosten:
De toename in de kosten wordt veroorzaakt doordat er over de effectenportefeuille beheerskosten in rekening worden gebracht.

Incidentele baten € 248.494 en lasten € 5.291
– Incidentele baten
* De inkomsten jaar-onderhoud en aankoop van 1 graf op de Begraafplaats Hauwert € 3.800
* Herwaardering van de kosterswoning. De woning stond op de balans met een waarde van
€ 47.180 maar moet conform de richtlijnen van het CCBB vanaf 2020 gewaardeerd worden tegen actuele waarde (WOZ-waarde € 269.000). Door de kosterswoning tegen actuele waarde te waarderen is er een herwaarderingsreserve ontstaan van € 221.820.
* Koersresultaat effecten ad € 22.874.

Er is in 2020 een koersresultaat behaald van € 32.825 (doordat de effecten gewaardeerd
dienen te worden op de werkelijke waarde per einde boekjaar krijgen we te maken met een
koersresultaat en kan dit positief en/of negatief zijn). In de vergadering van het CvK d.d.
10-03-2021 is er besloten om een bedrag van € 9.951 toe te voegen aan het onderhouds-
fonds Toekomst Thomas. De verbouwing/renovatie van de Ark is in 2020 geheel afgerond
maar helaas bedroegen de totale kosten meer dan er was gereserveerd. De totale over-
schrijding bedroeg € 9.951 hetgeen is aangevuld, daarna is het fonds Toekomst Thomas per
31-12-2020 opgeheven.

– Incidentele lasten ad € 5.291. Dit zijn de kosten voor het onderhoud van de begraafplaats
Hauwert.

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Reserves/Fondsen komen terug op de balans en zijn in principe voorzieningen. Het geld wat in de voorzieningen zit moet gebruikt worden voor een bepaald vooraf vastgelegd doel.
De toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve en fondsen dient te geschieden via de verlies en winstrekening. Vandaar dat de hieronder vermelde bedragen al eerder zijn genoemd bij de opbrengsten en/of uitgaven

Onttrekkingen bestemmingsreserves ad € 27.621
– Voor de verbouwing/renovatie van de Ark is een bedrag gebruikt van € 22.330 (dit bedrag
kwam men al tegen bij de uitgaven/kosten kerkelijke gebouwen).
– Reserve begraafplaatsen. Voor het onderhoud van de begraafplaats in 2020 is een bedrag
nodig geweest van € 5.291 (dit bedrag kwam men al tegen bij de incidentele lasten).

Toevoegingen bestemmingsreserves ad € 254.994
-Hierin zit een bedrag verantwoord van € 3.800 zijnde de inkomsten begraafplaats (dit
bedrag kwam men al tegen bij de incidentele baten).
– Hierin zit ook het bedrag verantwoord van € 1.500 zijnde de subsidie/bijdrage van de Classis en donatie van de Diaconie van € 5.000 (dit bedrag kwam men al tegen bij de opbrengsten uit subsidies en bijdragen).
– Reserve koersverschillen € 22.874 (deze reserve wordt gecreëerd om toekomstige koers-
resultaten per einde boekjaar inzichtelijk te houden, dit voorkomt grote schommelingen in
de V & W rekening i.v.m. fluctuaties van de beurskoersen).
– Herwaarderingsreserve kosterswoning € 221.820. Dit is het verschil van de balanswaarde
per 01-01-2020 en de actuele waarde/WOZ-waarde per 31-12-2020.

De bestemmingsreserves vindt men terug in het uitgebreide rapport op blz. 19.
Toekomst Thomas met een balanssaldo op 31-12-2019 van € nihil. Verbouwing/renovatie is afgerond en fonds is opgeheven. Hier zie je ook terug wat er onttrokken is uit de reserve en wat er aan is toegevoegd. Hetgeen correspondeert met bovenstaande gegevens.
Reserve begraafplaats met een balanssaldo op 31-12-2020 van € 27.289. Hier zie je ook weer terug wat er onttrokken is uit de reserve en wat er aan is toegevoegd.

Er staan ook onderhoudsvoorzieningen op de balans vermeld.
Men vindt de onderhoudsvoorzieningen terug in het uitgebreide rapport op blz. 20.
Onderhoudsvoorziening kerk; orgel en toren met een balanssaldo op 31-12-2020 van
€ 14. In 2020 hebben er diverse Brim-werkzaamheden plaatsgevonden door Bouwbedrijf Pronk en onderhoudsschilderwerk door Kooiman.
Onderhoudsvoorziening pastorie met een balanssaldo op 31-12-2020 van € 4.000.
Jaarlijks wordt er aan de onderhoudsvoorziening een bedrag gedoteerd ad € 10.000 voor de
kerk en € 1.000 voor de pastorie. Deze dotatie loopt via de verlies en winstrekening en kwam men deze bedragen al tegen bij de uitgaven/kosten kerkelijke gebouwen).
Alles wat vanuit deze voorziening betaald wordt komt men niet tegen in de verlies en winstrekening want dat wordt rechtstreeks onttrokken uit de voorziening. De kosten die hieronder vallen zijn de kosten die deels betaald kunnen worden vanuit de ontvangen Brim-subsidie. De ontvangen Brim-subsidie wordt onder de onderhoudsvoorziening kerk gesaldeerd met de kosten.