Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente THOMAS.

De naam van onze gemeente betekent: Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud Allen Samen. Zoals uit de naam blijkt, beslaat onze gemeente vier dorpen in West-Friesland. Deze vier dorpen zijn in kerkelijk opzicht ‘allen samen’.
De gemeente THOMAS is één gemeente, met één predikant en één kerkenraad. In elk van die vier dorpen staat één van onze kerkgebouwen. De gemeente komt volgens een vast schema in één van de vier kerken samen voor de eredienst. In onze agenda kunt u zien wanneer u naar de volgende dienst kunt gaan en waar.

 

Algemeen

Via de volgende tabs kunt u meer informatie vinden over ons geloof, onze kerk en vorm van diensten. Als u op de bovenste tab klikt, krijgt u meer informatie te zien:

Is er meer tussen hemel en aarde?
Veel mensen geloven wel dat er ‘iets’ is. God?
Hoe kom je erbij te gaan geloven? Het heeft te maken met ervaringen die je opdoet. Kijk naar de natuur: is als dat moois er ‘zomaar’?
Kijk naar uzelf en (uw) kinderen: een product van een toevallige samenloop van omstandigheden? Soms ontdekken mensen middenin de misère dat er een kracht is die hun verstand en gevoel te boven gaat. God?

Deze wereld is er niet toevallig. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook uw leven gewild. God is er vervolgens ook voor u tijdens uw leven en zelfs na uw dood. U bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

DSC02116

Jezus liet zien wie God is
Voor christenen heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is.

Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israël. Geboren in Bethlehem, groeide hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf zijn dertigste werd hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Zijn dood is niet het einde
Als u naar het leven van Jezus kijkt ziet u: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin u tekort schiet en geneest uw pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had hij zijn leven voor over.
Zijn dood aan een kruis is niet het einde van zijn leven, na drie dagen is hij opgestaan uit de dood. God wekt hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

Jezus is méér dan een gewoon mens
Christenen geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt hij ook Christus genoemd. Dat is niet zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

IMG_5118

De Bijbel: hét boek van het christendom
De bijbel is hét boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, meestal aangeduid als ‘oude testament’ en ‘nieuwe testament’. Het oude testament delen christenen met de Joden. In het nieuwe testament staan de verhalen over Jezus.

Eigenlijk is de bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek van boeken:
39 in het oude, 27 in het nieuwe testament.

De boeken zijn door verschillende mensen geschreven over een periode van eeuwen. Toch is er een rode draad: de liefde en trouw van God voor mensen. Dat is de inspiratie van waaruit de boeken van de bijbel geschreven zijn. In de Geest van God.

De protestantse gemeente Barendrecht start op 28 oktober met het project Heel de Bijbel in één jaar. Aan de hand van een rooster lezen de deelnemers in 365 dagen de hele Bijbel door.

“God help! O, mijn God!”
Veel mensen roepen God wel eens aan. Een schietgebedje, kort en krachtig. Bidden hoort bij alle godsdiensten. Ook door christenen wordt gebeden.

Wat doe je als je bidt?
Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden. U richt uw innerlijk op God. ‘Tot U hef ik mijn leven’ staat er in de psalmen. De psalmen vindt u in de bijbel, het zijn liederen en gebeden, waarin het hele leven langs komt.

Bidden is…
Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

Gebed om vrede:
God van vrede, wij bidden u:
Help ons een eind te maken aan onrecht, leugens en geweld.
Wij vragen U: wees bij ons,
Open oren, ogen, harten,
Laat uw Vrederijk komen op aarde.
Zegen ons met de vrede die alle verstand te boven gaat.
zo vragen wij in de naam van Jezus,
Amen

​Wat is een kerkdienst?
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten op zondag. In de kerkdienst wordt gezongen uit een liedboek dat vaak achter in de kerk op stapeltjes ligt. U kunt er ook naar vragen. In sommige kerken worden de liederen met behulp van een beamer geprojecteerd, dan heeft u geen liedboek nodig.

Geen vaste plaatsen
U kunt overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Soms is voor in de kerk een bank of een aantal stoelen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk. Bij een doopdienst zijn voorin meer plaatsen gereserveerd voor de familie. Als u dus te gast bent, kunt u juist daar terecht!

‘Orde’ van de dienst
Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelmuziek en mensen maken een praatje. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga.

Meestal gaat iedereen dan staan. Soms volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad, en een welkom voor de gasten. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God en tegelijk klinken er woorden namens God: ‘genade en vrede zij met u’.

Afwisseling
Als iedereen weer gaat zitten, volgt meestal een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen, Bijbellezingen. De dominee legt dat Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel ‘predikant’ genoemd). In de preek wordt de link met het dagelijks leven gelegd. Na de preek wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: ‘de belofte dat God met ons meegaat’.

Kerkdienst

Herinnering aan de laatste maaltijd
Af en toe, soms iedere zondag wordt in de kerk ‘het avondmaal’ gevierd. ‘Het avondmaal’ (bij de rooms-katholieke kerk: eucharistie) is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

Pesach
Jezus vierde toen Pesach, het Joodse feest dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte. Er wordt wijn gedronken en plat brood gegeten dat niet gerezen is (matses). Jezus geeft tijdens die maaltijd een extra betekenis aan brood en wijn. Hij breekt het brood en zegt: ‘Dit is mijn lichaam’ en als Hij de wijn schenkt zegt Hij: ‘Drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed’. Dit laatste Pesachmaal is o.a. geschilderd door Leonardo da Vinci.

Brood en wijn delen
Door brood en wijn te delen, krijg je deel aan het leven van Jezus, wordt zijn dood ook voor jou van grote betekenis: de weg naar God. Christenen ervaren dat als een groot mysterie, het avondmaal is dan ook met eerbied omgeven.

Het avondmaal kijkt ook vooruit: Jezus zegt, dat Hij niet meer van de wijnstok zal drinken totdat Hij dat samen met ons zal doen in Zijn rijk. Ooit zal deze wereld een goede plek worden, zonder kwaad en pijn. Dan is het feest. In de bijbel is ook dan sprake van een maaltijd. Het ‘avondmaal’ is daar een voorproefje van.

Als het avondmaal gevierd wordt, leest de dominee de woorden van Jezus. Hij spreekt een gebed uit over brood en wijn. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. Soms zittend aan een tafel, soms door naar voren te lopen en dit aangereikt te krijgen, soms staande in de kring

avondmaal