PG THOMAS als Kerk in Actie

“Ik ga niet de HEER, mijn God, een brandoffer brengen

dat mij niets heeft gekost”

— II Samuel 24:24

Onze collectes:

Iedere zondag wordt concreet voor het oog van ieder gecollecteerd voor een aangekondigd doel. PG THOMAS heeft een Anbi-status. Hierover kunt u hier meer details lezen. Uw gift is daarom aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer lezen. Klik hier om deze informatie te lezen.

Waar komen doelen vandaan en waarom keuze voor deze doelen?

Wij als diaconie maken deel uit van PG THOMAS en PG THOMAS is onderdeel van PKN (Protestantse Kerk Nederland). Binnen PKN is KIA (Kerken in Actie) een onderdeel en verantwoordelijk voor het landelijke diaconaal beleid naar binnen en buitenland.

Vanuit KIA worden veel doelen en projecten centraal gesteun, rechtstreeks en via de zuster organisatie. Om dit alles te financieren dragen plaatselijke diaconieën geld af naar evenredigheid van gemeente-grootte.

Vanuit KIA is er ieder jaar een aantal vaste zondagen voor centrale collectedoelen om direct actuele projecten een extra stimulans te geven. Deze collectes worden door hen altijd ondersteund met materiaal waar wij als diaconie gebruik van maken om u te informeren.

Naast de KIA collectes blijven er nog veel zondagen over waar wij collectes inroosteren in binnen- en buitenland. die voldoen aan diaconale uitgangspunten, zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. De diaconie maakt beleid om evenwicht te krijgen en te houden in regionale, landelijke en buitenlandse doelen. Uitgangspunt bij dit evenwicht is 40% goede doelen in het binnenland en regionaal en 60% in het buitenland.
Nu vraagt u zich misschien af waar komt het geld vandaan wat de diaconie te besteden heeft.
Dit komt uit de opbrengsten van bezittingen van de diaconie. En de bijdrage uit levend geld, zoals men collecte en ander direct geschonken geld noemt.

Dit totale jaarbudget stelt ons in staat om ieder collectedoel te verhogen naar een vast bedrag. Daarnaast houden wij in onze begroting een bedrag achter de hand voor onvoorziene zaken, zodat bij calamiteiten – waar dan ook – direct kan worden gereageerd met een financiële bijdrage. Voorbeelden hiervan zijn b.v. de nood in Bangladesh van november 2007 of voor de Voedselbank West-Friesland.

Heeft u vragen of suggesties, wij horen ze graag en geven antwoord waar mogelijk.

Hulp dichtbij:

PG THOMAS ondersteunt de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken. Deze stichting stelt zich ten doel mensen in (crisis)situaties te begeleiden en te steunen.
Hulp wordt aan alle groepen van de bevolking verleend. De hulpverlening is professioneel, is laagdrempelig en heel persoonlijk van aard en wordt geboden aan mensen die wonen in West-Friesland. Deze hulpverlening is gratis. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat de Stichting geen taken overneemt die door de overheid moeten worden uitgevoerd, maar probeert daarvoor een aanvulling te zijn.

Voor meer informatie klik u hier

Ook helpen?

PG THOMAS staat open voor uw ideeën, mits deze redelijk zijn. Heeft u een idee voor een goed doel? Laat ons dan uw suggestie weten:

Contact

  Uw naam (svp invullen)

  Uw e-mail (svp invullen)

  Suggestie voor collecte voor:

  Meer informatie

  Website:

  Over PG THOMAS Kerk in Actie

  Over Kerk in Actie:

  PG THOMAS is onderdeel van een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

  Dit geloof heeft Kerk in Actie willen verwoorden in een lied. Delen van hun werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Genootschap der Vrienden (Quakers), Oud Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, YMCA Nederland, Zevende Dags Adventisten en het Leger des Heils.